Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ VLGF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022  dưới hình thức

Trở lại
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ VLGF

30/03/2022

VLGF - Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (“Quỹ”).

SSIAM thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung báo cáo, xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 bao gồm:

 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây
 2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2021. Tải tài liệu tại đây
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021. Tải tài liệu tại đây
 4. Công văn về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản(Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) và Phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (Nhà Đầu Tư vui lòng tải tại đây) để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ (Tài liệu tại mục 1)
  2. Lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập đến 31/12/2022.
  3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; điều chỉnh giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng và một số nội dung khác như Tờ trình của SSIAM. 
  • Tờ trình ngày 30/03/2022: Tải tài liệu tại đây
  • Tờ trình ngày 12/4/2022, cập nhật nội dung đề xuất sửa đổi Điều Lệ Quỹ tại Tờ trình ngày 30/3/2022. Theo đó, SSIAM bỏ nội dung trình sửa đổi tại Điều 61, khoản 5, điểm f về việc bổ sung “chi phí công tác” cho Ban Đại Diện Quỹ. Tải tài liệu tại đây

 1. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung tại phiếu xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2022 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 21/03/2022

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến17h00 ngày 20/04/2022. Nhà Đầu Tư vui lòng ký và gửi lại Phiếu xin ý kiến kèm theo Công Văn này qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM như sau:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84- 2 4)39366321         Fax:(84- 2 4) 39366337

Thư điện tử (email): [email protected]

Công ty cổ phần chứng khoán SSI