Thông báo về việc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng IPO của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng

Trở lại
Thông báo về việc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng IPO của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam

25/10/2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam, chi tiết như sau: 

- Thời gian đăng ký chào bán: Từ ngày 27/10/2021 tới hết ngày 16/11/2021
- Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: Từ ngày 27/10/2021 tới ngày 16/11/2021 (Lưu ý: tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ cần được ghi có vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 17h00 ngày 16/11/2021)
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam)    
 
•    Danh sách các đại lý phân phối:
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

•    Hình thức thanh toán: Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

 
Số tài khoản IPO: 90435575001
Tên tài khoản: VLGF 
Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền đăng ký mua: …………………………… (VND)
Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VLGF

Ghi chú: Các thông tin chi tiết về Quỹ VLGF và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI