VLGF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát

Trở lại
VLGF: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

02/08/2022

Ngày 01/08/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 6/12/2021 đến ngày 30/06/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 6/12/2021 đến ngày 31/12/2022 cho Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (“Quỹ VLGF”), chi tiết như file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI