Công bố thông tin

Quỹ Hưu Trí Độc Lập
10.555,75
22,00 (0,21%) Cập nhật ngày 21/02/2024
Công bố thông tin
Quỹ Hưu Trí Độc Lập: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/12/2023

Ngày 28/07/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/12/2023 cho Quỹ Hưu Trí Độc Lập.

28/07/2023

Xem thêm
Lịch giao dịch Quỹ Hưu Trí Độc Lập dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2023

Lịch giao dịch Quỹ Hưu Trí Độc Lập dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2023

20/04/2023

Xem thêm
Ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Độc Lập - Chương Trình Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Độc Lập do SSIAM cung cấp

KÍNH GỬI: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Ngân Hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành Quý Đối tác Quý Nhà Đầu Tư Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin kính gửi lời chào trân trọng. Căn cứ theo Thông báo thành lập Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Độc Lập thuộc Chương Trình Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện do SSIAM cung cấp số 482/2022/TB-SSIAM-NVQ ngày 08/04/2022, SSIAM trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Độc Lập (“Quỹ”) là ngày 01/03/2023. Quý Nhà Đầu Tư vui lòng xem thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch của Quỹ trên trang thông tin điện tử của SSIAM tại https://www.ssi.com.vn/ssiam/tai-lieu-quy-huu-tri-tu-nguyen. Nếu có bất cứ thắc mắc liên quan đến cách thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ SSIAM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

22/02/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI