Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
31.019,47
10,10 (0,03%) Cập nhật ngày 03/10/2023
Công bố thông tin
SSI-SCA: Công bố thông tin khắc phụ vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc khắc phục việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

30/08/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

29/08/2023

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh2023của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

18/08/2023

Xem thêm
SSI-SCA: cập nhật các thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA

SSI-SCA: cập nhật các thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ SSI-SCA

15/08/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ngày 28/07/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (“Quỹ SSI-SCA”)

28/07/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), chi tiết như file đính kèm.

06/07/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), chi tiết như file đính kèm.

04/07/2023

Xem thêm
SSI-SCA - Bản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 20/06/2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bốBản cáo bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bên VữngSSI (SSI-SCA) cập nhật và có hiệu lực từ ngày 20/06/2023, chi tiết theo file đính kèm.

20/06/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

28/04/2023

Xem thêm
SSI-SCA: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 28/04/2023.

28/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI