Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

27/07/2015 Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Trở lại
Công bố thông tin thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

28/07/2015

27/07/2015   Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo, do có sự thay đổi phân công công việc nội bộ của SSIAM, chúng tôi đã bổ nhiệm Ông Bùi Nam Giang, Chuyên Viên Bộ Phận Đầu Tư của SSIAM, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 00312/QLQ, cấp ngày 17/6/2009 là Người Điều Hành Quỹ SSI-SCA, thay thế cho Ông Nguyễn Phan Dũng, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM, hiện đang đảm nhiệm vị trí nói trên. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 27/07/2015.

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI