Thông báo thời gian giao dịch dịp Lễ 30/4/2015 của chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

20/04/2015 Thông báo thời gian giao dịch trong dịp Lễ 30/04/2015 của chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh

Công ty cổ phần chứng khoán SSI