Công bố thông tin

Công bố thông tin
SSIAM: Thông báo về việc miễn nhiệm Phó Chủ Tịch Điều Hành của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc miễn nhiệm Phó Chủ Tịch Điều Hành, chi tiết theo file đính kèm.

02/02/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, chi tiết như file đính kèm.

30/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4.2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4.2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý 4.2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4.2022, chi tiết như file đính kèm.

19/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

18/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

11/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiệngiao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

10/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

09/01/2023

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

30/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp điều chỉnh

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp điều chỉnh, chi tiết như file đính kèm.

28/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

28/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

27/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

22/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

20/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin nhận được Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động

Ngày 19/12/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) nhận được Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động Công Ty Quản Lý Quỹ. Chi tiết như file đính kèm.

19/12/2022

Xem thêm
SSIAM: Công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc thực hiện giao dịch với giá trị lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của SSIAM, chi tiết như file đính kèm.

14/12/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI