SSIAM: Công bố thông tin nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp điều chỉnh

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp điều chỉnh,

Công ty cổ phần chứng khoán SSI