SSIAM: Công bố thông tin nhận được Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động

Ngày 19/12/2022, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) nhận được Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động

Công ty cổ phần chứng khoán SSI