Thông báo nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quản lý Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

Ngày 17/05/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều

Trở lại
Thông báo nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quản lý Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện của Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

17/05/2023

Ngày 17/05/2023, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã nhận được Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quản lý Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện số 01/GCN-QLQHTBSTN do Bộ Tài chính cấp ngày 09/05/2023.

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của SSIAM.

Chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng

Công ty cổ phần chứng khoán SSI