SSIBF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời

Trở lại
SSIBF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

16/11/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI, chi tiết như file đính kèm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI