Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 23/12/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ ETF") ký hợp đồng với Công Ty TNHH

Trở lại
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

23/12/2020

Ngày 23/12/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ ETF") ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, chi tiết trong file đính kèm. 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI