Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm

Trở lại
Quỹ ETF SSIAM VN30: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ ETF SSIAM VN30

29/06/2021

Ngày 29/06/2021, Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VN30 đã phê duyệt việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30.
Chi tiết tại file đính kèm.

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI