Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện

Trở lại
Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

27/05/2020

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết là những Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng từ ngày 01/6/2020 đến ngày 25/6/2020.

Nhà Đầu Tư vui lòng tải Phiếu lấy ý kiến tại đây hoặc nhận phiếu lấy ý kiến tại Thành Viên Lập Quỹ.

Tờ trình và các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến Nhà Đầu Tư bao gồm:

  1. Công văn gửi Nhà Đầu Tư về việc xin ý kiến bằng văn bản. Tải tài liệu tại đây.
  2. Tờ trình các nội dung bầu và biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF SSIAM VN30. Tải tài liệu tại đây.
  3. Dự thảo Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử của Quỹ ETF SSIAM VN30. Tải tài liệu tại đây.
  4. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VN30.Tải tài liệu tại đây.

Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến: 17h00 ngày 25/6/2020, ngày kết thúc thời thực hiện góp vốn của Quỹ. Nhà Đầu Tư vui lòng gửi lại Phiếu xin ý kiến cho SSIAM theo một trong các cách thức sau:

  1. Nhà Đầu Tư ký và gửi lại Phiếu xin ý kiến qua thư điện tử (email) hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/số fax/địa chỉ trụ sở chính của SSIAM in trên phiếu; hoặc
  2. Nhà Đầu Tư gửi lại Phiếu xin ý kiến tại Thành Viên Lập Quỹ (AP)/Đại Lý Phân Phối nơi Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn vào Quỹ.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến của Quý Nhà Đầu Tư.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI