Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ SSIAM

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của người nội bộ của quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI