Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan SSIAM

Báo cáo kết quả giao dịch CCQ của tổ chức có liên quan quỹ ETF SSIAM FUESSV50, chi tiết theo file đính kèm.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI