Danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Phân bố tài sản
Danh mục Top 10
STT Mã chứng khoán Số lượng cổ phiếu Tỷ trọng
NAV (%)
Tỷ lệ
FOL (%)
1 VPB 11.900 16,15%
2 STB 9.100 14,67%
3 TCB 8.300 14,02%
4 MBB 9.300 10,43%
5 ACB 4.400 6,95%
6 SSI 5.100 6,69%
7 SHB 6.300 4,27%
8 VND 4.000 3,91%
9 VCB 600 3,51%
10 CTG 1.500 2,78%
Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 7,0% 4.400 24.500 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0,3% 100 45.900 BSC
3 BVH 0,3% 100 48.900 BVSC
4 CTG 2,8% 1.500 28.700
5 EIB 1,4% 1.100 19.000
6 HCM 0,5% 300 24.500
7 HDB 2,1% 1.800 17.650
8 LPB 2,2% 2.300 14.950
9 MBB 10,4% 9.300 17.400 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 MSB 1,2% 1.500 12.100
11 OCB 0,3% 300 15.600
12 SHB 4,3% 6.300 10.500
13 SSB 2,1% 1.000 32.150
14 SSI 6,7% 5.100 20.350 SSI
15 STB 14,7% 9.100 25.000
16 TCB 14,0% 8.300 26.200 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17 TPB 2,3% 1.600 22.050 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
18 VCB 3,5% 600 90.700
19 VCI 1,2% 600 31.400 VCSC
20 VIB 1,1% 800 20.650 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21 VND 3,9% 4.000 15.150
22 VPB 16,2% 11.900 21.050 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1.522.585.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1.550.789.682 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 28.204.682 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

Công ty cổ phần chứng khoán SSI