Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution
Top 10 Category
No. Stock code Number of shares Percentage
NAV (%)
1 FPT 1,200 9.96%
2 TCB 2,700 7.88%
3 ACB 4,100 7.55%
4 HPG 4,100 7.46%
5 VPB 5,600 6.34%
6 MWG 1,300 4.95%
7 MBB 3,400 4.80%
8 STB 2,200 3.97%
9 VCB 700 3.97%
10 HDB 2,500 3.81%
Basket of Component Securities
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 7.6% 4,100 29,250 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BCM 0.4% 100 61,500
3 BID 0.6% 200 49,200 BSC
4 BVH 0.3% 100 44,600 BVSC
5 CTG 1.8% 900 32,500
6 FPT 10.0% 1,200 131,900 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7 GAS 0.5% 100 79,000
8 GVR 0.2% 100 34,250
9 HDB 3.8% 2,500 24,200
10 HPG 7.5% 4,100 28,900
11 MBB 4.8% 3,400 22,450
12 MSN 3.7% 800 73,500
13 MWG 5.0% 1,300 60,500
14 PLX 0.3% 100 41,000
15 POW 0.4% 500 11,350
16 SAB 0.4% 100 58,000
17 SHB 2.6% 3,600 11,550
18 SSB 2.2% 1,600 21,850
19 SSI 2.7% 1,200 35,250 SSI
20 STB 4.0% 2,200 28,700
21 TCB 7.9% 2,700 46,400
22 TPB 1.4% 1,300 17,750
23 VCB 4.0% 700 90,200
24 VHM 3.8% 1,500 39,800
25 VIB 1.8% 1,300 22,000
26 VIC 3.7% 1,300 44,950
27 VJC 2.0% 300 108,000
28 VNM 3.7% 900 66,000
29 VPB 6.3% 5,600 18,000
30 VRE 1.4% 1,000 22,300
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,502,685,000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,588,897,382 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 86,212,382 VND

SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

SSI