Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution
Top 10 Category
No. Stock code Number of shares Percentage
NAV (%)
Rate
FOL (%)
1 VPB 5900 8.74%
2 FPT 1100 6.88%
3 TCB 2800 6.73%
4 ACB 4100 6.67%
5 HPG 4000 6.45%
6 VIC 1400 5.43%
7 VHM 1300 5.18%
8 VNM 1000 4.92%
9 STB 2300 4.86%
10 MBB 3100 4.56%
Basket of Component Securities
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 6.7% 4100 21800 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BCM 0.6% 100 78000
3 BID 0.7% 200 44700 BSC
4 BVH 0.3% 100 44100 BVSC
5 CTG 1.9% 900 28650
6 FPT 6.9% 1100 83800 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7 GAS 0.7% 100 92000
8 GVR 0.3% 200 18900
9 HDB 3.1% 2200 19050
10 HPG 6.4% 4000 21600
11 MBB 4.6% 3100 19700 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
12 MSN 4.3% 800 72300
13 MWG 4.0% 1300 40800 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
14 NVL 1.3% 1300 13850
15 PDR 0.3% 300 14950
16 PLX 0.3% 100 38250
17 POW 0.7% 700 13650
18 SAB 1.2% 100 158000
19 SSI 2.3% 1300 24100 SSI
20 STB 4.9% 2300 28300
21 TCB 6.7% 2800 32200 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
22 TPB 2.2% 1100 26300
23 VCB 4.2% 600 94900
24 VHM 5.2% 1300 53400
25 VIB 2.2% 1300 23050 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
26 VIC 5.4% 1400 52000
27 VJC 2.2% 300 96800
28 VNM 4.9% 1000 65900
29 VPB 8.7% 5900 19850
30 VRE 2.2% 1100 27100
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,279,905,000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,339,806,226 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 59,901,226 VND

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

SSI