Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution
Top 10 Category
No. Stock code Number of shares Percentage
NAV (%)
Rate
FOL (%)
1 STB 9300 15.64%
2 TCB 7500 13.65%
3 VPB 11600 13.51%
4 MBB 8200 9.26%
5 SSI 5600 7.89%
6 ACB 4900 6.30%
7 VND 4600 5.03%
8 SHB 6900 4.87%
9 VCB 700 3.95%
10 EIB 2100 2.63%
Basket of Component Securities
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 6.3% 4900 21400 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0.3% 100 43900 BSC
3 BVH 0.3% 100 43650 BVSC
4 CTG 2.0% 1200 27950
5 EIB 2.6% 2100 20850
6 HCM 0.7% 400 27400 HSC
7 HDB 1.8% 1600 18600
8 LPB 2.2% 2500 14700
9 MBB 9.3% 8200 18800 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 MSB 0.9% 1200 12300
11 OCB 0.2% 200 18000
12 SHB 4.9% 6900 11750
13 SSB 2.0% 1100 30550
14 SSI 7.9% 5600 23450 SSI
15 STB 15.6% 9300 28000
16 TCB 13.6% 7500 30300 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
17 TPB 2.5% 1600 26150 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
18 VCB 4.0% 700 93900
19 VCI 1.5% 700 34850 VCSC
20 VIB 1.3% 1000 21550 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
21 VND 5.0% 4600 18200
22 VPB 13.5% 11600 19400
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,636,855,000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,665,352,478 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 28,497,478 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VCSC: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

SSI