Investment Portfolio

INVESTMENT LIST

Asset distribution
Top 10 Category
No. Stock code Number of shares Percentage
NAV (%)
Rate
FOL (%)
1 STB 9,100 15.06%
2 VPB 13,300 14.73%
3 TCB 6,300 11.05%
4 SSI 5,500 9.77%
5 MBB 8,200 7.95%
6 ACB 5,100 5.84%
7 VND 4,700 5.82%
8 SHB 9,400 5.79%
9 EIB 3,100 3.65%
10 VCB 700 3.11%
Basket of Component Securities
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 ACB 5.8% 5,100 22,400 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
2 BID 0.2% 100 45,200 BSC
3 CTG 1.8% 1,100 31,700
4 EIB 3.6% 3,100 23,000
5 HCM 0.7% 400 34,200 HSC
6 HDB 1.8% 2,000 17,550
7 LPB 2.5% 3,300 15,000
8 MBB 8.0% 8,200 18,950 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
9 MSB 1.0% 1,300 14,850 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 OCB 0.2% 300 14,700
11 SHB 5.8% 9,400 12,050
12 SSB 1.0% 700 26,500
13 SSI 9.8% 5,500 34,750 SSI
14 STB 15.1% 9,100 32,350
15 TCB 11.0% 6,300 34,300 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
16 TPB 2.0% 2,100 19,050
17 VCB 3.1% 700 87,000
18 VCI 1.7% 700 47,000 VIETCAP
19 VIB 1.6% 1,500 20,650 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
20 VND 5.8% 4,700 24,200
21 VPB 14.7% 13,300 21,650
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: 1,902,200,000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) 1,955,355,480 VND
Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) 53,155,480 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

(*) BVSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4a, Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC

(*) VIETCAP: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

SSI