Phí giao dịch

  ĐIỀU KIỆN TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 0% GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI CHO GIAO DỊCH

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.600,58
-0,43 (0,00%) Cập nhật ngày 24/03/2023
Phí giao dịch
 

ĐIỀU KIỆN

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

0%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI CHO GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG

Thời gian nắm giữ

Dưới 1 tháng

0,02%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

0,08%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

0,16%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  

0,07%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

0,10%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

0,12%

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

0,15%

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

0,17%

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

0,20%

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

0,22%

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

0,25%

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

0,27%

Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

0,30%

Từ 24 tháng trở lên

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI CHO ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Thời gian nắm giữ

Dưới 1 tháng

0,02%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

0,08%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

0,16%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  

0,07%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

0,10%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

0,12%

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

0,15%

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

0,17%

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

0,20%

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

0,22%

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

0,25%

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

0,27%

Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

0,30%

Từ 24 tháng trở lên

0,00%

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

Công ty cổ phần chứng khoán SSI