Phí giao dịch

  ĐIỀU KIỆN TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH Từ 10 nghìn đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,75% Từ 1 tỷ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.689,96
-71,78 (-0,18%) Cập nhật ngày 12/07/2024
Phí giao dịch

 

ĐIỀU KIỆN

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Từ 10 nghìn đồng đến dưới 1 tỷ đồng

0,75%

Từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng

0,50%

Từ 10 tỷ đồng trở lên

0,25%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng

1,25%

Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng

0,75%

Thời gian nắm giữ trên 24 tháng

0%

GIÁ DỊCH VỤ CHẤM DỨT GIAO DỊCH QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ TRƯỚC KHI HẾT THỜI GIAN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU
Thời gian tham gia đầu tư dưới 12 tháng 0,75%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH) Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng 2,00%
Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng 1,25%
Thời gian nắm giữ trên 24 tháng 0%

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

Công ty cổ phần chứng khoán SSI