Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ VLGF tại ngày 20-03-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 20-03-2023

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ năm 2022 Quỹ VLGF

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ năm 2022 của Quỹ SSIBF

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF từ ngày 14-03-2023 đến ngày 20-03-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 20-03-2023

Phiếu Đăng ký tham gia Chương trình Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện do SSIAM cung cấp

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy giao dịch chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI