Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 22/04/2022

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 29/04/2021

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 18/01/2018

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 19/7/2017

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM HNX30 cập nhật ngày 01/08/2016

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM HNX30 câp nhật ngày 11/05/2016

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM HNX30 cập nhật vào ngày 10/02/2015

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI