Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 02.06.2023 đến ngày 08.06.2023

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tháng 05-2023

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 26.05.2023 đến ngày 01.06.2023

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 19.05.2023 đến ngày 25.05.2023

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 12.05.2023 đến ngày 18.05.2023

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 05.05.2023 đến ngày 11.05.2023

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tháng 04-2023

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI