Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tài chính Quý II.2024 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo hoạt động đầu tư Quý II.2024

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 05.07.2024 đến ngày 11.07.2024

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tháng 06-2024

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 28.06.2024 đến ngày 04.07.2024

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 06-2024

ETF SSIAM VNFIN LEAD Factsheet 06.2024

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI