Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 11-2023

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 10-2023

Báo cáo Quỹ SSIBF Quý III 2023

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 09-2023

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 08-2023

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2023 Quỹ SSIBF

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quỹ SSIBF

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI