Thông tin chung

   LOẠI HÌNH QUỸ SSI-SCA là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
38.026,88
178,36 (0,47%) Cập nhật ngày 28/05/2024
Thông tin chung
LOẠI HÌNH QUỸ
 
SSI-SCA là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
 
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
 
Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
 
Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.
PHÂN BỔ TÀI SẢN
 
Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu chứng chỉ quỹ. Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 98% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, Quỹ cũng có thể đầu tư đến 20% vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường với thanh khoản thấp hơn.
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)
CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
SSIAM, SSI, VCBS, BVSC, MBS, HSC, VNDS, FINCO, MAS,TVS - Xem chi tiết danh sách đại lý phân phối trong mục Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ
Ông VŨ CƯỜNG
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
BÀ TRẦN THỊ LIỆU
Thành viên độc lập
ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI
Thành viên
ÔNG BÙI VĂN TỐT
Giám đốc đầu tư
BÀ NGUYỄN XUÂN QUỲNH
Giám đốc đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI