Tuyên bố ESG

1. Các giá trị cốt lõi   Tại SSIAM, yếu tố Môi Trường - Xã Hội - Quản Trị Doanh Nghiệp (ESG) không chỉ đơn giản là

Tuyên bố ESG
1. Các giá trị cốt lõi
 
Tại SSIAM, yếu tố Môi Trường - Xã Hội - Quản Trị Doanh Nghiệp (ESG) không chỉ đơn giản là một tập hợp các hành động nhằm cải thiện các yếu tố môi trường, xã hội hoặc quản trị; mà đó là giá trị cốt lõi định hướng cho hoạt động đầu tư và các quyết định của công ty, cũng như là nền tảng của hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Chúng tôi tin rằng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị của một công ty có liên quan chặt chẽ tới sự phát triển bền vững trong dài hạn, tăng cường giá trị cổ đông.
 
Với sự cam kết của chúng tôi đối với các vấn đề ESG và đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi đã tham vào sáng kiến UNPRI của Liên Hợp Quốc (mạng lưới các tổ doanh nghiệp quốc tế cùng nhau thực hiện đầu tư có trách nhiệm), tuân thủ và bảo vệ các giá trị được liệt kê trong Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs – sustainable development goals). Trong số các SDGs, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các mục tiêu bao gồm bình đẳng giới, giáo dục cho tất cả mọi người, môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, và phát triển năng lực con người.
 
2. Cam kết của chúng tôi
 
Để thực hiện các giá trị cốt lõi, chúng tôi tích cực tương tác với các bên liên quan và hợp tác với các đối tác có cùng quan điểm để nâng cao độ ảnh hưởng của các giá trị chung. Chúng tôi đã bổ nhiệm vị trí chuyên gia ESG để làm việc chặt chẽ với đội ngũ đầu tư, thu thập dữ liệu ESG, và đảm bảo đội ngũ đầu tư luôn cập nhật với các vấn đề ESG đang diễn ra. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính an toàn và minh bạch của các sản phẩm của ngành quản lý tài sản. Hơn nữa, chúng tôi tích cực hợp tác với các công ty quản lý quỹ khác để thúc đẩy việc phổ biến kiến thức và áp dụng yếu tố ESG đối với các công ty được đầu tư.
 
Tham gia vào sáng kiến UNPRI, chúng tôi nỗ lực giữ vững cam kết của mình bằng việc phát hành báo cáo ESG định kỳ và chính sách ESG toàn diện, bao gồm ít nhất 50% tổng tài sản quản lý, theo yêu cầu của UNPRI.
 
 
SSIAM cam kết sẽ tuân thủ theo các Nguyên tắc về Đầu tư Có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc như sau :
 
  1. Kết hợp các vấn đề ESG vào quy trình phân tích đầu tư và ra quyết định.
  2. Đưa tiêu chí ESG vào các chính sách và hoạt động về quyền sở hữu.
  3. Khuyến khích việc công bố thích hợp về các vấn đề ESG của các tổ chức mà chúng tôi đầu tư.
  4. Thúc đẩy việc chấp nhận và áp dụng các Nguyên tắc trong ngành đầu tư.
  5. Hợp tác để nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng các Nguyên tắc.
  6. Báo cáo về các hoạt động và tiến độ thực hiện các Nguyên Tắc.
3. Phương Pháp Đầu Tư
 
Phương pháp đầu tư của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở coi ESG là một yếu tố cơ bản cần được cân nhắc ở mọi cấp độ của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi áp dụng phương pháp tích hợp ESG, đảm bảo rằng các yếu tố phi tài chính sẽ được xem xét ở mọi cấp độ, và bởi tất cả các giám đốc đầu tư.
 
Chúng tôi đưa yếu tố ESG vào tất cả các quyết định đầu tư, đó là một phần của quy trình phân tích và quản lý rủi ro trước và sau khi đầu tư. Đối với tất cả các khoản đầu tư, chúng tôi áp dụng quy trình sàng lọc ESG chặt chẽ để lọc và tìm kiếm các công ty tiềm năng, chỉ đầu tư vào các ngành đóng góp cho sự phát triển của người tiêu dùng Việt Nam và toàn cầu. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và xã hội tại địa phương, và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, SSIAM không đầu tư vào các công ty liên quan đến vũ khí và vũ khí hạt nhân. Sau khi đầu tư, SSIAM chủ động thúc đẩy sự phát triển bền vững của các công ty đầu tư và cộng đồng. Hàng năm, SSIAM sẽ theo dõi tiến độ về ESG của các công ty đầu tư.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI